Resmî Gazete
Sayı : 27224

YÖNETMELİK


Kırıkkale Üniversitesinden:

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA-REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİBİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan, Kırıkkale Üniversitesi Danışma-Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik; Kırıkkale Üniversitesi Danışma-Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez (KÜDREM): Kırıkkale Üniversitesi Danışma-Rehberlik Merkezini, b) Müdür: Merkezin Müdürünü, c) Rektör: Kırıkkale Üniversitesi Rektörünü, ç) Üniversite: Kırıkkale Üniversitesini, d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 4 – (1) Merkezin amacı; Üniversite öğrencilerinin kendilerini tanımasını, çevrelerine uyum sağlamasını, problem çözme ve iletişim becerisi kazanmasını, Üniversite yaşamına uyum sağlamasını, ders başarılarının arttırılmasını, sosyal, duygusal, bilişsel gelişimlerinin izlenmesini sağlamak amacıyla danışma ve rehberlik hizmetleri sunmaktır.

Faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: a) Öğrencilerin karşılaştıkları duygusal, sosyal, eğitim, meslek ve iş seçimine ilişkin sorunlarının çözümünde onlara danışmanlık ve rehberlik yapmak, b) Birim çalışma alanlarını belirlerken öğrencilerin ihtiyaç ve isteklerini tespit etmek, c) Öğrencilerin, kişiler arası ilişkiler ve iletişim becerileri kazanmalarına yönelik çalışmalar yapmak, ç) Bilimsel, sosyal ve sanatsal konularda seminerler, konferanslar düzenleyerek öğrencilerin gelişimlerine katkı sağlamak, d) Eğitimle ilgili araştırmalar yapmak ve öğrencinin istek ve beklentilerini kurumlara iletmek, e) Öğrencileri, problemleri konusunda gerektiğinde ilgili uzmanlara yönlendirmek, f) Öğrencilerin problemlerini tespit etmek ve çözümü için ilgili kurumlarla işbirliği ve araştırmalar yapmak, g) Öğrencilerin ileride sahip olacağı mesleğe ilişkin olarak bilgiler vermek ve imkanlar ölçüsünde onları çevredeki iş imkanlarından haberdar etmek, ğ) Duygusal sorunları olan öğrencilere istek ve ihtiyaçlarına göre bireysel ya da grupla psikolojik danışmanlık yapmak; öğrencinin önemli kararlar almasına, kendisini daha iyi tanımasına, çevresindeki insanlarla daha etkili ilişkiler kurmasına yardımcı olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: a) Müdür ve müdür yardımcısı, b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür; Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür görevi başında bulunmadığı zaman, müdür yardımcısını vekil bırakır. Göreve vekaletin altı aydan fazla sürmesi halinde aynı usul ile yeni Müdür görevlendirilir. (2) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur. Müdür yardımcısı, Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır; a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin idari görevlerini yürütmek, b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek, c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Rektöre sunmak, d) Yurt içi ve yurt dışı eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, işletme ve benzeri kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya özel kişilerle işbirliği yaparak Merkezin amacına uygun ve faaliyet alanına giren konularda karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek, e) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek.

Yönetim kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcısı ile Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından görevlendirilen beş asil ve iki yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeliği üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan üyelerin yerine kalan süre için aynı usul ile yeni üye ve/veya üyeler görevlendirilir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır; a) Bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda, Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak, b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve çalışma programını görüşerek son şeklini vermek, c) Araştırma, yayın ve Merkezin çalışma alanlarına giren diğer konularda karar almak, ç) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma grupları, komisyonlar kurmak ve görevlendirilmeleri için Rektörlüğün onayına sunmak, d) Merkezin uzun vadeli bilimsel, idari plan ve programlarını hazırlamak, e) Araştırmacı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularında yapacakları mali destek isteklerini imkanlar dahilinde karşılamak amacıyla kararlar almak f) Merkezin faaliyet alanına giren diğer konularda kararlar almak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkisi

MADDE 11 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Ekipman demirbaşlar

MADDE 12 – (1) Merkez tarafından desteklenen bilimsel araştırma ve uygulamalar için alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerine ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırıkkale Üniversitesi Rektörü yürütür.